นโยบายการดำเนินการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

กรุณาแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามที่ปรากฎในลิ้งก์ด้านล่าง:

report.speeki.com 

ผู้แจ้งเบาะแสจะต้องใส่โค้ดของบริษัท คือ NINJAVAN เพื่อดำเนินการแจ้งเบาะแส.
Speeki เป็นช่องทางและแพลตฟอร์มโดยนินจาแวนกรุ้ป ใช้สำหรับการแจ้งเบาะแสที่ปลอดภัยและจัดทำขึ้นเพื่อกิจการดังกล่าวโดยเฉพาะ 

รายงานการแจ้งเบาะแสคือไร?

พนักงานนินจาแวน และบุคคลภายนอก เช่น ซัพพลายเออร์ ผู้ส่งพัสดุ ผู้รับจ้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อาจใช้ช่องทางการแจ้งเบาะแสที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้เพื่อรายงานการทุจริตต่อหน้าที่ กรณีความไม่เหมาะสมในส่วนความรับผิดชอบหรือหน่วยงานที่ว่าด้วยเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ภายในองค์กร (HSE) และการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการกระทำผิดพนักงานของนินจาแวน พนักงานขับรถและไรเดอร์ ในช่วงระหว่างการทำงานซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้

 • การปลอมแปลงการทุจริตหรือฉ้อโกงโดยพนักงานนินจาแวน พนักงานขับรถ หรือไรเดอร์
 • การลักทรัพย์ที่เป็นเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัท
 • การใช้อำนาจโดยมิชอบ
 • การไม่ปฏิบัติตามความรับผิดชอบหรือหน่วยงานที่ว่าด้วยเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ภายในองค์กร (HSE) อย่างร้ายแรงการเลือกปฏิบัติโดยพนักงานของนินจาแวน
 • การล่วงละเมิดหรือประพฤติมิชอบโดยพนักงาน คนขับรถ และไรเดอร์ของนินจาแวน
 • การติดสินบนและคอรัปชัน
 • การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้รับพัสดุใช้ในการร้องเรียนต่อ นินจาแวน ในส่วนของการสูญหายหรือเสียหายของพัสดุ การส่งพัสดุล่าช้า ปัญหาความเป็นส่วนตัวและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการจัดส่งของ นินจาแวน ดังนั้นหากเป็นกรณีดังกล่าว กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนินจาแวน

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของนินจาเอ็กซ์เพรส

1. วัตถุประสงค์

นินจา แวน มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดทั้งหมด บริษัทไม่ยอมรับการทุจริตต่อหน้าที่ ความไม่เหมาะสม ความรับผิดชอบหรือหน่วยงานที่ว่าด้วยเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ภายในองค์กร (HSE) และการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการกระทำผิดโดยพนักงานของนินจาแวน พนักงานขับรถและไรเดอร์ ในช่วงระหว่างการทำงาน

นโยบายฉบับมีจุดมุ่งหมายเพื่อ:

 • สนับสนุนการแจ้งเบาะแสที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือและทันเวลาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ผู้แจ้งเบาะแสได้แจ้งต่อนินจาแวน
 • อนุญาตให้บริษัทเข้าถึงเพื่อแก้ปัญหาตามการแจ้งดังกล่าว โดยจะดำเนินการตามความเหมาะสมตามที่บริษัทเห็นสมควรในสถานการณ์และสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น
 • ปกป้องผู้แจ้งเบาะแสที่รายงานโดยสุจริต ถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เหมาะสมใดๆ อันเป็นผลมาจากการแจ้งเบาะแส และ
 • กำหนดว่าจะมีการป้องกันเอกลักษณ์ของผู้แจ้งเบาะแสอย่างไร เมื่อมีการร้องขอโดยผู้แจ้งเบาะแส

ช่องทางการแจ้งเบาะแสไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้รับพัสดุใช้ในการร้องเรียนต่อ นินจาแวน ในส่วนของการสูญหายหรือเสียหายของพัสดุ การส่งพัสดุล่าช้า ปัญหาความเป็นส่วนตัวและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการจัดส่งของ นินจาแวน ดังนั้นหากเป็นกรณีดังกล่าว กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนินจาแวน

2. ขอบเขต

พนักงานนินจาแวน และบุคคลภายนอก เช่น ซัพพลายเออร์ ผู้ส่งพัสดุ ผู้รับจ้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อาจใช้ช่องทางการแจ้งเบาะแสที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้เพื่อรายงานการทุจริตต่อหน้าที่ กรณีความไม่เหมาะสมในส่วนความรับผิดชอบหรือหน่วยงานที่ว่าด้วยเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ภายในองค์กร (HSE) และการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการกระทำผิดพนักงานของนินจาแวน พนักงานขับรถและไรเดอร์ ในช่วงระหว่างการทำงานซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้

 • การปลอมแปลงการทุจริตหรือฉ้อโกงโดยพนักงานนินจาแวน พนักงานขับรถ หรือไรเดอร์
 • การลักทรัพย์ที่เป็นเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัท
 • การใช้อำนาจโดยมิชอบ
 • การไม่ปฏิบัติตามความรับผิดชอบหรือหน่วยงานที่ว่าด้วยเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ภายในองค์กร (HSE) อย่างร้ายแรงการเลือกปฏิบัติโดยพนักงานของนินจาแวน
 • การล่วงละเมิดหรือประพฤติมิชอบโดยพนักงาน คนขับรถ และไรเดอร์ของนินจาแวน
 • การติดสินบนและคอรัปชัน
 • การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ

3. ช่องทางการแจ้งเบาะแส

 1. บริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแสและแพลตฟอร์มการบริหารจัดการที่ปลอดภัยและสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้ซึ่งจัดทำโดย Speeki – ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการแจ้งเบาะแสแบบดิจิตอล การแจ้งเบาะแสไปยังนินจาแวน สามารถทำได้โดยผ่านทางเว็บไซต์: report.speeki.com (whistleblower should input NINJAVAN for company code)
 2. การเปิดเผยตัวตนโดยความสมัครใจ
  ท่านสามารถส่งเรื่องแจ้งเบาะแสโดยไม่จำต้องระบุตัวตน

  บริษัทสนับสนุนให้ผู้แจ้งเบาะแสระบุชื่อและช่องทางการติดต่อกลับ เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกลับไปยังผู้แจ้งเบาะแสเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว

  กรณีผู้แจ้งเบาะแสไม่ระบุตัวตนอาจทำให้บริษัทยากที่จะสอบสวนหรือออกมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากข้อมูลที่ได้ให้ไว้อาจไม่เพียงพอต่อการจัดการ

  รายงานของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งข้อมูลระบุตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสทั้งหมด จะถูกรักษาเป็นความลับและบริษัทจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาความลับจะคงอยู่ตลอดระยะเวลาการสืบสวนและการดำเนินการใดๆ ที่ตามมา

  อย่างไรก็ตาม บริษัทจะตรวจสอบและสอบสวนรายงานการแจ้งเบาะแสจากผู้แจ้งที่ไม่ระบุตัวตน หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าข้อมูลมีน้ำหนักเพียงพอ
 3. การแจ้งเบาะแส
  รายงานการแจ้งเบาะแสควรทำผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสและแพลตฟอร์มการจัดการที่ปลอดภัยและใช้เฉพาะการของบริษัทผ่านลิงก์นี้: report.speeki.com (input NINJAVAN for company code) ผู้แจ้งเบาะแสควรกรอกข้อมูลในช่องว่างทั้งหมดที่แพลตฟอร์มดังกล่าวกำหนด เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและดำเนินการตามความเหมาะสม ผู้แจ้งเบาะแสควรให้ข้อมูลโดยละเอียดและเจาะจงมากที่สุด

  รายงานการแจ้งเบาะแสทั้งหมดจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ (ซึ่งจะเป็นหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (Head of Human Resource) โดยมี General Counsel เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง) ซึ่งจะตรวจสอบและพิจารณาตามดุลยพินิจของบุคคลดังกล่าวในการตัดสินใจดำเนินการตามที่จำเป็น หากมีรายงานการแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท ประธานผู้บริหารกลุ่มบริษัท (Chief Executive Officer) จะใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการตามที่จำเป็น

4. ความคุ้มครอง

กลุ่มบริษัทไม่อนุญาตให้มีการเลือกปฏิบัติ การตอบโต้ หรือการล่วงละเมิดใดๆ ต่อผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสโดยสุจริต หากผู้แจ้งเบาะแสเชื่อว่าตนถูกเลือกปฏิบัติ ตอบโต้ หรือถูกคุกคามจากการแจ้งเบาะแสดังกล่าวตามนโยบายฉบับนี้ ผู้แจ้งเบาะแสควรรายงานข้อเท็จจริงเหล่านั้นต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทันที การรายงานดังกล่าวควรทำโดยทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและดำเนินการตามความเหมาะสม

5. การจัดการรายงานการแจ้งเบาะแส

เจ้าหน้าที่ผู้รับอาจจัดการและดำเนินการตามรายงานการแจ้งเบาะแสตามดุลยพินิจ โดยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายนี้อยู่เสมอ ข้อมูลทั้งหมดที่เปิดเผยในระหว่างการสอบสวนจะถูกรักษาเป็นความลับ ยกเว้นตามความจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อดำเนินการสอบสวนและการเยียวยาแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการส่งรายงานการแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานใดๆที่บังคับใช้กฎหมาย 

เมื่อสิ้นสุดการสอบสวน หากบริษัทมีคำพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น หรือข้อกล่าวหาได้รับการพิสูจน์แล้ว บริษัทอาจดำเนินการตามความจำเป็นทั้งหมด รวมถึงการลงโทษทางวินัยตามที่เห็นสมควร บริษัทไม่จำต้องเปิดเผยการกระทำใดๆ อันเนื่องมาจากความละเอียดอ่อนหรือมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล