เงื่อนไขการใช้บริการ

เรา ซึ่งหมายถึง บริษัท นินจา โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย (และต่อไปจะเรียกว่า “นินจาแวน”, “เรา”, “ของเรา” หรือ “บริษัท”) ใคร่ขอขอบคุณท่าน (ต่อไปจะเรียกว่า “ท่าน”, “ผู้ใช้” หรือ “ผู้ซื้อ”) ที่เข้าชม www.ninjavan.co เว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา (ต่อไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์” หรือ “แพล็ตฟอร์ม”) ซึ่งเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์สำหรับท่านและการให้บริการของราผ่านเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ (ต่อไปจะเรียกว่า “ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้”), นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (ต่อไปจะเรียกว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว”) และนโยบายอื่นๆ ทั้งปวงบนเว็บไซต์ของเรา การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราให้ถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงสำหรับผู้ใช้,  นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายอื่นๆ ทั้งปวงของเราโดยครบถ้วนทุกประการ ซึ่งจะก่อสัญญาระหว่างท่านกับเราที่มีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับได้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดใดในข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ท่านควรระงับการใช้งานทุกเว็บไซต์ของเราทันที และแจ้งให้เรายุติการอัพเดทใดๆ ที่ท่านเคยลงนามยอมรับไว้ หากท่านไม่ระงับการใช้งานดังกล่าว จะถือว่าท่านอยู่ภายใต้ผลผูกพันของข้อกำหนดทั้งปวงที่อยู่ในข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้, นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายอื่นๆ ทั้งปวง

1. การสมัครและยอมรับเงื่อนไข

1.1 การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ และบริการ, ซอฟต์แวร์ และสินค้าของนินจาแวน (ต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “บริการ”) หมายความว่าท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ประกอบอยู่ในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว และกฎและนโยบายอื่นใดของเว็บไซต์ที่ Ninjavan.co อาจเผยแพร่เป็นครั้งคราว ซึ่งต่อไปจะเรียกเอกสารฉบับนี้และกฎและนโยบายอื่นๆ ของเว็บไซต์รวมกันว่า “เงื่อนไข” การที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการ หมายความว่าท่านตกลงยอมรับและอยู่ภายใต้ผลผูกพันของเงื่อนไข จึงขอได้โปรดอย่าใช้บริการหรือเว็บไซต์ หากท่านไม่ยอมรับในเงื่อนไขทั้งปวง

1.2 ท่านจะไม่สามารถใช้บริการและไม่สามารถตกลงยอมรับเงื่อนไข หาก (ก) ท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะตามเกณฑ์อายุที่สามารถก่อสัญญาอันมีผลผูกพันกับนินจาแวน หรือ (ข) ท่านมิได้รับอนุญาตให้รับบริการใดๆ ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ หรือ ประเทศ/ภูมิภาค อื่น รวมถึง ประเทศ/ภูมิภาค ที่ท่านเป็นพลเมืองหรือ ประเทศ/ภูมิภาค ที่ท่านใช้บริการ

1.3 นินจาแวนสามารถแก้ไขเงื่อนไขใดๆ ได้ทุกเวลาโดยประกาศเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องซึ่งแก้ไขใหม่และแถลงใหม่บนเว็บไซต์ ทั้งนี้การใช้บริการหรือเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องต่อไปหมายความว่าท่านยอมรับให้บังคับใช้เงื่อนไขฉบับแก้ไขกับท่าน

1.4 หากนินจาแวนประกาศหรือจัดทำคำแปลเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษ ท่านตกลงยอมรับว่าคำแปลที่จัดทำขึ้นเป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และฉบับภาษาอังกฤษจะเป็นฉบับที่ใช้ในการบังคับควบคุมการใช้บริการหรือเว็บไซต์ของท่าน

1.5 ท่านอาจจำเป็นจะต้องลงนามทำข้อตกลงฉบับแยกต่างหากสำหรับบริการใดๆ กับ Ninjavan.co หรือบริษัทในเครือของเรา ไม่ว่าในรูปของออนไลน์หรือออฟไลน์ (ต่อไปจะเรียกว่า “ข้อตกลงเพิ่มเติม”) หากมีความขัดกันหรือข้อแตกต่างใดๆ ระหว่างเงื่อนไขกับข้อตกลงเพิ่มเติม ให้ข้อตกลงเพิ่มเติมมีผลบังคับเหนือกว่าเงื่อนไข เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้องนั้น 

1.6 ไม่สามารถแก้ไขเงื่อนไขในลักษณะอื่นใดได้นอกจากทำเป็นหนังสือลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามของ Ninjavan.co

2. การให้บริการ

2.1 หากท่านเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือพำนักในประเทศไทย บริษัทที่ทำสัญญากับท่านคือ นินจา โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)จำกัด  แต่ถ้าท่านลงทะเบียนนอกเขตอำนาจของประเทศไทย หมายความว่าท่านจะทำสัญญากับ นินจา โลจิสติกส์ พีทีอี แอลทีดี (บริษัทที่ก่อตั้งในประเทศสิงคโปร์ ทะเบียนบริษัทเลขที่ 201412014E) แต่ถ้าท่านลงทะเบียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมายความว่าท่านจะทำสัญญากับบริษัทในเครือของนินจาแวน เนื่องจากบริษัทในเครือของนินจาแวนอาจจัดหาหรือให้บริการบางส่วน นินจาแวนจึงอาจมอบหมายให้บริษัทในเครือของตนเป็นตัวแทนในบางบริการ

2.2 ท่านจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์เพื่อเข้าถึงและใช้บริการบางประการ นอกจากนี้ นินจาแวนยังขอสงวนสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการจำกัดการเข้าถึงหรือใช้บริการบางประการ (หรือคุณสมบัติใดๆ ในบริการ) ไว้สำหรับผู้ใช้ที่ชำระค่าบริการ หรือภายใต้เงื่อนไขอื่นที่นินจาแวนอาจกำหนดขึ้นด้วยดุลยพินิจของเรา 

2.3 บริการ (หรือคุณสมบัติประการใดในบริการ) อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศที่ต่างกัน เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าจะให้บริการหรือคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงของบริการนั้นๆ หรือไม่รับรองหรือรับประกันว่าจะมีบริการหรือคุณสมบัติและฟังก์ชั่นการทำงานของบริการในขอบเขตและประเภทที่เหมือนกันสำหรับผู้ใช้ นินจาแวนสามารถจำกัด, ปฏิเสธ หรือสร้างระดับการเข้าถึงและใช้บริการใดๆ (หรือคุณสมบัติประการใดในบริการ) โดยเคารพความแตกต่างของผู้ใช้ ด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว 

2.4 นินจาแวนสามารถออกใช้, เปลี่ยนแปลง, อัพเกรด, กำหนดเงื่อนไข เพื่อระงับหรือยับยั้งบริการใดๆ (หรือคุณสมบัติประการใดในบริการ) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เป็นบริการมีค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลร้ายที่สำคัญอันจะกระทบกระเทือนถึงการใช้บริการดังกล่าวของผู้ใช้ที่จ่ายค่าบริการ

2.5 บริษัทในเครือของนินจาแวนอาจให้บริการบางประการในนามของนินจาแวน

3. ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับผู้ใช้

3.1 ท่านตกลงยอมรับว่าท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งปวงที่ใช้บังคับในการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการ โดยถือเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์หรือบริการ

3.2 ท่านตกลงว่าจะใช้เว็บไซต์หรือบริการเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ภายในและส่วนบุคคลอันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของท่านแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ท่านตกลงว่า (ก) ท่านจะไม่คัดลอก, ทำซ้ำ, ดาวน์โหลด, เผยแพร่ต่อ, ขาย, จำหน่ายจ่ายโอน หรือขายต่อซึ่งบริการใดๆ หรือสารสนเทศ, ข้อความ, ภาพ, กราฟิก, คลิปวิดีโอ, เสียง, ดัชนี, ไฟล์, ฐานข้อมูลหรือรายนามต่างๆ, ฯลฯ ที่มีอยู่ใน หรือผ่านทางเว็บไซต์ (ต่อไปจะเรียกว่า “เนื้อหาของเว็บไซต์”) และ (ข) ท่านจะไม่คัดลอก, ทำซ้ำ, ดาวน์โหลด, แปลโปรแกรม หรือใช้งานเนื้อหาของเว็บไซต์ในลักษณะใดๆ อันเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับนินจาแวนหรือแสวงประโยชน์ทางการค้าจากเนื้อหาของเว็บไซต์ในลักษณะอื่นใด ห้ามมิให้ใช้ระบบกู้คืนเนื้อหาของเว็บไซต์จากเว็บไซต์เพื่อสร้างหรือแปลโปรแกรม, เก็บรวบรวม, คอมไพล์ ฐานข้อมูลหรือดัชนี (ไม่ว่าโดยผ่านการใช้หุ่นยนต์, Spiders, อุปกรณ์อัตโนมัติ หรือการประมวลผลด้วยมือ) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนินจาแวน และห้ามมิให้ใช้เนื้อหาหรือวัสดุใดบนเว็บไซต์ไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่มิได้ระบุไว้ในเงื่อนไขอย่างชัดแจ้ง

3.3 ท่านจะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของนินจาแวน ซึ่งบังคับควบคุมเรื่องการคุ้มครองและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ ที่อยู่ในความครอบครองของ Ninjavan.co และบริษัทในเครือของเรา

3.4 นินจาแวนสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหา, สินค้า หรือบริการที่บุคคลที่สามเสนอขายผ่านไฮเปอร์ลิงค์ (ในรูปของลิงค์ข้อความ, แบนเนอร์, แชลแนล หรืออื่นใด), หรือลักษณะอื่นใดเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว ท่านจะต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์นั้นด้วยความรอบคอบ ท่านรับทราบว่านินจาแวนมิได้บังคับควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเช่นว่านั้น, มิได้ติดตามตรวจสอบเว็บไซต์นั้น และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อผู้ใดอันเกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าว หรือเนื้อหา สินค้า หรือบริการใดๆ ของเว็บไซต์นั้น

3.5 ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการบ่อนทำลายความสมบูรณ์พร้อมของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของนินจาแวน และ/หรือ ผู้ใช้อื่นใด และจะไม่เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต

3.6 ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการบ่อนทำลายความสมบูรณ์พร้อมของระบบแสดงความคิดเห็นของนินจาแวน เช่น การใช้รหัสประจำตัวสมาชิกลำดับรองของตนเอง หรือให้บุคคลที่สาม แสดงความคิดเห็นในเชิงบวกแก่ตนเอง หรือแสดงความคิดเห็นเชิงลบต่อผู้ใช้รายอื่นโดยไม่มีมูล 

3.7 การโพสต์หรือแสดงข้อความ, เนื้อหา หรือวัสดุใด (ต่อไปจะเรียกว่า “เนื้อหาของผู้ใช้”) บนเว็บไซต์ หรือการให้เนื้อหาของผู้ใช้ไม่ว่าประการใดแก่นินจาแวนหรือตัวแทนของเรา หมายความว่าท่านอนุญาตสิทธิให้นินจาแวนแสดง, ส่ง, จำหน่ายจ่ายโอน, ทำซ้ำ, เผยแพร่, คัดลอก, ดัดแปลง, แก้ไข, แปล, สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ และใช้เนื้อหาของผู้ใช้ในลักษณะใดๆ ทุกประการในทุกรูปแบบ ทุกสื่อ หรือทุกเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือไม่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันในทุกลักษณะ และเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ อันอาจเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานเว็บไซต์, การให้บริการ และ/หรือ กิจธุระใดแก่ผู้ใช้ ซึ่งเป็นการอนุญาตสิทธิทั่วโลก, ตลอดกาล โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และสามารถให้ลิขสิทธิ์ช่วงได้ (แบบหลายชั้น) โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ และในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับมีข้ออนุญาตไว้ ท่านขอรับรองและรับประกันต่อนินจาแวนว่าท่านมีสิทธิ อำนาจ และอำนาจหน้าที่ตามจำเป็นทุกประการในการอนุญาตสิทธิดังระบุข้างต้นแก่นินจาแวน อนึ่งข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล จะมีการนำไปใช้และเก็บรักษาไว้เฉพาะตามบังคับของกฎหมายดังกล่าวเท่านั้น

4. บัญชีผู้ใช้ของสมาชิก

4.1 ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์เพื่อเข้าถึงหรือใช้บริการบางประการของเรา (ต่อไปจะเรียกสมาชิกที่จดทะเบียนแล้วว่า “สมาชิก”) ผู้ใช้หนึ่งท่านสามารถสมัครบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกบนเว็บไซต์ได้หนึ่งบัญชีเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตจากนินจาแวน นินจาแวนสามารถยกเลิกหรือบอกเลิกบัญชีสมาชิกของผู้ใช้หากเรามีเหตุอันควรให้สงสัยว่าผู้ใช้มีบัญชีสมาชิกที่จดทะเบียนหรืออยู่ภายใต้การควบคุมดูแลพร้อมกันตั้งแต่สองบัญชีขึ้นไป นอกจากนี้นินจาแวนยังสามารถปฏิเสธการสมัครลงทะเบียนของผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

4.2 เมื่อมีการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ นินจาแวนจะกำหนดบัญชีผู้ใช้และออกรหัสประจำตัวสมาชิกและรหัสผ่าน (ผู้ใช้ที่จดทะเบียนจะต้องเลือกในระหว่างที่ลงทะเบียน) ให้แก่ผู้ใช้จดทะเบียนแต่ละท่าน หนึ่งบัญชีผู้ใช้จะไดรับหนึ่งบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บซึ่งมีพื้นที่จัดเก็บจำกัดสำหรับให้สมาชิกใช้ส่งหรือรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

4.3 ชุดรหัสสมาชิกและรหัสผ่านเป็นข้อมูลเอกเทศเฉพาะสำหรับบัญชีผู้ใช้เดียว สมาชิกแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการเก็บรักษาและรักษาความลับและความปลอดภัยของรหัสสมาชิกและรหัสผ่านของท่าน และกิจกรรมทั้งปวงอันเกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้ของท่าน ห้ามมิให้สมาชิกแบ่งปัน, โอน หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นที่อยู่นอกบริษัทอันเป็นกิจการของสมาชิก ใช้บัญชีสมาชิก, รหัสสมาชิกหรือรหัสผ่านของตน สมาชิกตกลงว่าจะแจ้งให้นินจาแวนทราบโดยพลัน หากท่านรับทราบถึงการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยมิได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นใดของบัญชีผู้ใช้ของท่าน

4.4 สมาชิกตกลงว่ากิจกรรมทั้งปวงอันเกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้ของท่าน (รวมถึงแต่มิได้จำกัดเฉพาะ การโพสต์ข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือสินค้าใดๆ, การคลิกเพื่อยอมรับข้อตกลงเพิ่มเติมหรือกฎใดๆ, การสมัคร หรือดำเนินการชำระเงินใดๆ สำหรับทุกบริการ, การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บัญชีผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือการส่ง SMS) จะถือเป็นการกระทำโดยได้รับอนุญาตจากสมาชิก

4.5 สมาชิกรับทราบว่าการแบ่งปันบัญชีผู้ใช้ของท่านกับผู้อื่น หรืออนุญาตให้ผู้ใช้หลายรายที่อยู่นอกบริษัทอันเป็นกิจการของสมาชิก ใช้บัญชีผู้ใช้ของท่าน (ต่อไปจะเรียกรวมกันกันว่า “ผู้ใช้หลายราย”) อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายที่มิอาจแก้ไขได้ต่อนินจาแวนหรือผู้ใช้เว็บไซต์ท่านอื่น สมาชิกจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นินจาแวน, บริษัทในเครือ คณะกรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผู้แทนของเรา ในความสูญเสียหรือเสียหาย (รวมถึงแต่มิได้จำกัดเฉพาะการขาดทุนกำไร) อันเกิดขึ้นเนื่องด้วยผลของการใช้บัญชีผู้ใช้ของท่านโดยผู้ใช้หลายราย นอกจากนี้สมาชิกยังยอมตกลงอีกว่าในกรณีที่มีการใช้บัญชีผู้ใช้โดยผู้ใช้หลายราย หรือสมาชิกไม่รักษาความปลอดภัยในบัญชีผู้ใช้ของตน นินจาแวนจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเกิดจากการละเมิดดังกล่าวและมีสิทธิที่จะระงับหรือบอกเลิกบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกโดยไม่มีความรับผิดต่อสมาชิก

5. ความรับผิดชอบของสมาชิก

5.1 สมาชิกแต่ละท่านขอรับรอง, รับประกัน และยอมรับว่า (ก) ท่านมีอำนาจและหน้าที่โดยครบถ้วนทุกประการในการยอมรับเงื่อนไข, ในการอนุญาตให้สิทธิ รวมถึงการอนุญาตและปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้นี้ (ข) ท่านใช้เว็บไซต์และบริการเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น และ (ค) ที่อยู่ที่ท่านให้ไว้ในขณะลงทะเบียน เป็นสถานประกอบการหลักของธุรกิจท่าน อนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อนี้ จึงมิให้ถือว่าสำนักงานสาขาหรือสำนักงานที่ใช้ติดต่อประสานงานเป็นอีกบริษัทต่างหาก และให้ถือว่าสถานประกอบการหลักเป็นสำนักงานใหญ่ของท่าน

5.2 สมาชิกจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัท, กิจการ หรือ สินค้า/บริการ ของท่าน อันถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ หรือการใช้บริการใดๆ ของท่าน หรือบัญชีผู้ใช้ของสมาชิก สมาชิกแต่ละท่านขอรับรอง, รับประกัน และยอมรับว่า (ก) ข้อมูลและข้อเท็จจริงดังกล่าวที่ระบุไว้ในระหว่างกระบวนการลงทะเบียนหรือภายหลัง ตลอดระยะเวลาที่ใช้งานเว็บไซต์หรือบริการอย่างต่อเนื่องนั้น มีความถูกต้องตามจริง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์ และ (ข) ท่านจะเก็บรักษาและแก้ไขข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งปวงโดยพลันเพื่อรักษาความถูกต้องตามจริง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์

5.3 เมื่อกลายเป็นสมาชิกแล้ว ท่านยินยอมให้นำรายละเอียดสำหรับติดต่อที่เกี่ยวกับท่านไปรวมไว้ในฐานข้อมูลผู้ซื้อของเราและอนุญาตให้นินจาแวนและบริษัทในเครือของเราแบ่งปันรายละเอียดสำหรับติดต่อนั้นกับผู้ใช้รายอื่น หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะอื่นตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

5.4 สมาชิกแต่ละท่านขอรับรอง รับประกัน และยอมรับว่า (ก) ท่านจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการขอใบอนุญาตใช้สิทธิและขออนุญาตจากบุคคลที่สามตามจำเป็นทุกประการอันเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ที่ท่านส่ง, โพสต์ หรือแสดง (ข) เนื้อหาของผู้ใช้ไม่ว่าประการใดที่ท่านส่ง, โพสต์ หรือแสดง จะไม่ละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, ชื่อทางการค้า, ความลับทางการค้าใดๆ หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สามทุกราย (ต่อไปจะเรียกว่า “สิทธิของบุคคลที่สาม”) (ค) ท่านมีสิทธิและอนุญาตให้ขาย, ค้า, จัดจำหน่าย หรือส่งออก หรืออนุญาตให้เสนอให้ขาย, ค้า, จัดจำหน่าย หรือส่งออก สินค้าหรือบริการที่ระบุไว้ในเนื้อหาของผู้ใช้ และการขาย, ค้า, จัดจำหน่าย หรือส่งออก หรือเสนอดังกล่าวจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามไม่ว่ารายใด และ (ง) ท่านและบริษัทในเครือของท่านมิได้อยู่ภายใต้ข้อจำกัด, มาตรการลงโทษทางการค้าใดๆ หรือข้อจำกัดอื่นตามกฎหมาย ที่ตราขึ้นโดยประเทศ, องค์กรระหว่างประเทศ หรือเขตอำนาจศาลใด

5.5 สมาชิกแต่ละท่านขอรับรอง รับประกัน และยอมรับเพิ่มเติมว่าเนื้อหาของผู้ใช้ที่ท่านส่ง, โพสต์ หรือแสดง จะ

1) มีความถูกต้องตามจริง ครบถ้วนสมบูรณ์ และชอบด้วยกฎหมาย

2) ไม่เป็นเท็จ, ไม่ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน หรือหลอกลวง

3) ไม่มีข้อมูลที่หมิ่นประมาท, กล่าวร้าย, ข่มขู่หรือคุกคาม, ลามกอนาจาร, น่ารังเกียจ, ล่วงละเมิด, แสดงออกทางเพศอย่างเปิดเผย หรือเป็นภัยต่อผู้เยาว์

4) ไม่มีข้อมูลที่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือส่งเสริมการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติ, เพศ, ศาสนา, สัญชาติ, ความพิการ, รสนิยมทางเพศ หรืออายุ

5) ไม่ละเมิดเงื่อนไขอื่น หรือข้อตกลงเพิ่มเติมใดๆ ที่ใช้บังคับ

6) ไม่ละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบใดๆ ที่ใช้บังคับ (รวมถึงแต่มิได้จำกัดเฉพาะกฎหมายและกฎระเบียบบังคับควบคุมการส่งออก, คุ้มครองผู้บริโภค, การแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม หรือการโฆษณาอันเป็นเท็จ) หรือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ที่อาจละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบใดๆ ที่ใช้บังคับ

7) ไม่มีลิงค์ใดๆ สำหรับไปยังเว็บไซต์อื่นใดโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งมีเนื้อหาใดอันอาจละเมิดเงื่อนไข

5.6 สมาชิกแต่ละท่านขอรับรอง รับประกัน และยอมรับเพิ่มเติมว่า ท่านจะ/ท่านได้

1) ประกอบกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบใดๆ ที่ใช้บังคับ

2) ดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจของท่านกับผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่นโดยสุจริต

3) ประกอบกิจกรรมของท่านตามเงื่อนไข และข้อตกลงเพิ่มเติมใดๆ ที่ใช้บังคับ

4) ไม่ใช้บริการหรือเว็บไซต์เพื่อฉ้อโกงบุคคลหรือนิติบุคคลใด (รวมถึงแต่มิได้จำกัดเฉพาะการขายของโจร, การใช้บัตร เครดิต/เดบิต ที่ถูกขโมยมา) 

5) ไม่แอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด, ไม่แสดงตนหรือนิติบุคคลของตนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด

6) ไม่มีส่วนร่วมในการ Spam หรือ Phishing

7) ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมาย (รวมถึงแต่มิได้จำกัดเฉพาะกิจกรรมที่อาจถือเป็นการกระทำผิดทางอาญา, ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง ฯลฯ) หรือยุยง หรือส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย

8) ไม่เกี่ยวข้องกับการพยายามคัดลอก, ทำซ้ำ, แสวงประโยชน์ หรือบังคับเอาดัชนี, ฐานข้อมูล และรายนามต่างๆ ที่เป็นของนินจาแวน

9) ไม่เกี่ยวข้องกับไวรัสคอมพิวเตอร์ใดๆ หรืออุปกรณ์และโค้ดที่เป็นอันตรายอื่นๆ ซึ่งผลให้เกิดความเสียหาย, รบกวน, สกัดกั้น หรือเข้ายึดระบบซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์, ฐานข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

10) ไม่เกี่ยวข้องกับแผนใดๆ ที่จะบ่อนทำลายความสมบูรณ์พร้อมของข้อมูล, ระบบ หรือเครือข่ายที่นินจาแวน และ/หรือ ผู้ใช้เว็บไซต์รายใด และไม่ใช้งาน หรือเข้าถึงข้อมูล, ระบบ หรือเครือข่ายดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต

11) ท่าน และ (คณะ)กรรมการ, พนักงาน, คู่สัญญาที่ควบคุมดูแล, บริษัทในเครือของท่าน จะต้องไม่อยู่ภายใต้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจหรือจากการฉ้อโกงที่กำหนดโดยรัฐบาล, องค์กรระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ ในเขตอำนาจตามกฎหมายของบุคคลหรือนิติบุคคลดังระบุข้างต้นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารหรือดำเนินงาน ไม่ว่าในนามบุคคลหรือนิติบุคคล และ

12) ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดที่อาจก่อความรับผิดอื่นใดแก่นินจาแวนหรือบริษัทในเครือของเรา

5.7 สมาชิกจะต้องไม่ใช้บริการและบัญชีผู้ใช้ของสมาชิก เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมที่เหมือนหรือคล้ายกับธุรกิจของนินจาแวน

5.8 หากสมาชิกเป็นผู้รับรองธุรกิจ สมาชิกขอรับรอง รับประกัน และตกลงว่าท่านได้รับความยินยอม, อนุญาตทุกประการตามจำเป็น และสละสิทธิจากคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของท่านในการ (ก) กระทำการในฐานะผู้รับรองธุรกิจของท่าน (ข) ประกาศและเผยแพร่รายละเอียดสำหรับการติดต่อและข้อมูลของพวกเขา, หนังสืออ้างอิง และความคิดเห็นในนามของพวกเขา และ (ค) ให้บุคคลที่สามติดต่อผู้รับรองธุรกิจดังกล่าวเพื่อกล่าวอ้างหรือขอคำรับรองการสนับสนุนเกี่ยวกับท่าน และท่านยังขอรับประกันและตกลงเพิ่มเติมอีกว่าหนังสืออ้างอิงและความคิดเห็นทั้งปวงถูกต้องตามจริง และบุคคลที่สามสามารถติดต่อผู้รับรองธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน 

5.9 สมาชิกตกลงว่าจะให้ข้อมูล, ข้อเท็จจริง และการอนุญาตตามจำเป็นทั้งปวง และให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทุกประการที่จำเป็นตามสมควรต่อการให้บริการของนินจาแวน เพื่อประเมินว่าสมาชิกละเมิดเงื่อนไข และ/หรือ การจัดการข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับสมาชิกหรือไม่ หากสมาชิกไม่กระทำการดังกล่าวจนส่งผลให้เกิดความล่าช้า, การระงับหรือบอกเลิกบริการใดๆ นินจาแวนย่อมไม่มีพันธกรณีในการขยายระยะเวลาบริการที่เกี่ยวข้อง และไม่มีความรับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเกิดจากความล่าช้า หรือการระงับ หรือบอกเลิกดังกล่าว  

5.10 สมาชิกรับทราบและยอมรับว่า นินจาแวนไม่จำเป็นจะต้องติดตามตรวจสอบการใช้วิธีบังคับควบคุมการตรวจแก้ใดๆ ในทุกลักษณะในเนื้อหาของข้อความหรือข้อเท็จจริงหรือข้อมูลใดที่มีการสร้างขึ้น, ได้มา หรือเข้าถึงโดยผ่านบริการหรือเว็บไซต์ นินจาแวนจะไม่อนุมัติ, ตรวจสอบ หรือรับรองในลักษณะอื่นใดในเนื้อหาของการแสดงความคิดเห็นใดๆ หรือข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอื่นที่มาจากสมาชิกรายใดๆ สมาชิกแต่ละรายจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาในการติดต่อสื่อสารของตนแต่เพียงผู้เดียว และจะต้องระงับมิให้เกิดความรับผิดหรือภาระหน้าที่ตามกฎหมายอันเกี่ยวกับเนื้อหาในการแสดงความคิดเห็น หรือข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอื่นของตน 

5.11 สมาชิกรับทราบและยอมรับว่าบริการมีไว้สำหรับให้องค์กรธุรกิจและตัวแทนขององค์กรธุรกิจใช้งาน และมิได้มีไว้สำหรับผู้บริโภครายย่อยหรือการใช้งานส่วนบุคคล

5.12 สมาชิกรับทราบและยอมรับว่าสมาชิกแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องกับตนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการใช้งานเว็บไซต์และบริการจะเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว

6. การละเมิดของสมาชิก

6.1 นินจาแวนขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยิพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว ในการลบ, แก้ไข, หรือปฏิเสธเนื้อหาของผู้ใช้ไม่ว่าประการใด ที่ท่านส่ง, โพสต์ หรือแสดงบนเว็บไซต์ ซึ่งมีเหตุอันควรให้เราเชื่อได้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ละเมิดเงื่อนไข อันอาจทำให้นินจาแวนหรือบริษัทในเครือของเราต้องรับผิด หรือมีความไม่เหมาะสมอื่นใดตามความคิดเห็นของนินจาแวน

6.2 หากสมาชิกท่านใดละเมิดเงื่อนไขไม่ว่าประการใด หรือหากมีมูลเหตุอันควรให้นินจาแวนเชื่อว่าสมาชิกละเมิดเงื่อนไขใด นินจาแวนย่อมมีสิทธิใช้บทลงโทษทางวินัยตามที่เห็นว่าเหมาะสม รวมถึงแต่มิได้จำกัดเฉพาะ (i) ระงับหรือบอกเลิกบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกและบัญชีใดๆ ทั้งหมดที่เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าวด้วยดุลยพินิจของนินจาแวน (ii) จำกัด, ลดระดับ, ระงับ หรือบอกเลิกสมาชิกภาพ, การเข้าถึง หรือการใช้บริการใดๆ ที่มีในปัจจุบันหรืออนาคต (iii) ลบรายการสินค้าใดๆ หรือเนื้อหาของผู้ใช้ในประการอื่นที่สมาชิกส่ง, โพสต์ หรือแสดง หรือกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนรายการสินค้าหรือเนื้อหาของผู้ใช้ที่สมาชิกโพสต์หรือแสดง (iv) กำหนดข้อจำกัดอื่นเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติหรือฟังก์ชั่นการทำงานใดๆ ของบริการตามที่นินจาแวนเห็นว่าเหมาะสมด้วยดุลยพินิจของนินจาแวนแต่เพียงฝ่ายเดียว และ (v) ปฏิบัติการแก้ไข, การลงโทษทางวินัย หรือค่าปรับอื่นใดตามที่นินจาแวนเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมด้วยดุลยพินิจของนินจาแวนแต่เพียงฝ่ายเดียว

6.3 ให้ถือว่าสมาชิกละเมิดเงื่อนไขโดยไม่จำกัดตามหลักการทั่วไปในข้อบังคับของเงื่อนไข ในสภาพการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้

1) เมื่อมีข้อร้องเรียนหรือการใช้สิทธิเรียกร้องจากบุคคลที่สามไม่ว่ารายใด ซึ่งมีมูลเหตุอันควรให้นินจาแวนเชื่อได้ว่าสมาชิกดังกล่าว จงใจหรือไม่ปฏิบัติตามสาระสำคัญของสัญญาระหว่างท่านกับบุคคลที่สามรายนั้น รวมถึงแต่มิได้จำกัดเฉพาะ กรณีที่สมาชิกไม่ส่งของใดๆ ตามคำสั่งซื้อของบุคคลที่สามหลังจากได้รับราคาซื้อ หรือของที่สมาชิกจัดส่งนั้นไม่ตรงตามข้อกำหนดและรายละเอียดที่ระบุไว้ในสาระสำคัญของสัญญาระหว่างท่านกับบุคคลที่สามรายดังกล่าว

2) มีมูลเหตุอันควรให้นินจาแวนเชื่อได้ว่าสมาชิกดังกล่าวใช้บัตรเครดิตที่ขโมยมา หรือให้ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลอื่นที่ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนในธุรกรรมใดๆ กับคู่ค้า

3) มีมูลเหตุอันควรให้นินจาแวนเชื่อได้ว่าข้อมูลใดๆ ที่สมาชิกจัดหาให้นั้นไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้องตามจริง หรือทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน หรือ

4) นินจาแวนเชื่อว่าการกระทำของสมาชิกอาจเป็นมูลเหตุแห่งความสูญเสียหรือความรับผิดทางกฎหมาย อันพึงเกิดกับนินจาแวน หรือบริษัทในเครือของเรา หรือผู้ใช้อื่นใด

6.4 นินจาแวนขอสงวนสิทธิ์ในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ, นักสืบเอกชน และ/หรือ บุคคลที่สามที่ได้รับความเสียหายอย่างเต็มที่ ในการสืบสวนการกระทำใดๆ ที่ต้องสงสัยว่าเป็นการกระทำความผิดทางแพ่งหรืออาญา นอกจากนี้ นินจาแวนยังอาจเปิดเผยตัวตน, รายละเอียดสำหรับติดต่อสมาชิก และ/หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้, ธุรกรรม หรือกิจกรรมของสมาชิกที่ดำเนินการบน หรือผ่านเว็บไซต์ ในขอบเขตที่เป็นข้ออนุญาตตามกฎหมายและนโยบายที่ใช้บังคับ หากได้รับการร้องขอจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย, บุคคลที่สามซึ่งได้รับความเสียหาย หรือตามหมายศาล หรือการดำเนินการอื่นๆ ตามกฎหมาย นินจาแวนจะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือผลอันเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และสมาชิกตกลงว่าจะไม่ดำเนินคดีหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อนินจาแวนอันเกี่ยวกับการเปิดเผยดังกล่าว

6.5 นินจาแวนสามารถจำกัด, ระงับหรือบอกเลิกการใช้บริการใดๆ หรือการใช้เว็บไซต์ของสมาชิก ได้ทุกเวลาและด้วยดุลยพินิจตามสมควรของเรา โดยไม่มีความรับผิดต่อสมาชิก หากนินจาแวนได้รับแจ้งว่าสมาชิกละเมิดข้อตกลงใดๆ หรือคำรับรองที่ให้ไว้กับบริษัทใดๆ ในเครือของนินจา และการละเมิดดังกล่าวมีความเกี่ยวข้อง หรือมีมูลอันควรให้สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอันไม่สุจริตหรือฉ้อโกง โดยที่นินจาแวนไม่จำเป็นจะต้องสืบสวนการละเมิดดังกล่าวหรือขอการยืนยันจากสมาชิก

6.6 สมาชิกแต่ละท่านตกลงว่าจะชดใช้ค่าเสียหายและระงับมิให้นินจาแวน, บริษัทในเครือ, คณะกรรมการ, พนักงาน, ตัวแทนและผู้แทนของเรา เป็นผู้ต้องเสียจากความเสียหาย, ความสูญเสีย, การใช้สิทธิเรียกร้องและความรับผิดใดๆ ทั้งปวง (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการชดใช้ค่าเสียหาย) อันอาจเกิดจากการส่ง, โพสต์ หรือแสดงเนื้อหาของผู้ใช้ไม่ว่าประการใด อันเกิดจากการใช้เว็บไซต์หรือใช้บริการของท่าน หรือจากการที่ท่านละเมิดเงื่อนไข

6.7 สมาชิกแต่ละท่านยินยอมตกลงเพิ่มเติมว่า นินจาแวนมิต้องรับผิดชอบ และจะไม่มีความรับผิดต่อท่านหรือผู้ใดอันเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ไม่ว่าประการใด หรือข้อเท็จจริงอื่นที่ถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาอันฉ้อฉล, เป็นเท็จ, ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน, ไม่ถูกต้อง, หมิ่นประมาท, น่ารังเกียจ หรือผิดศีลธรรม และความเสี่ยงต่อความเสียหายจากเนื้อหาดังกล่าวทั้งปวงจะตกเป็นภาระของสมาชิกแต่ละท่าน นินจาแวนขอสงวนสิทธิ์ในการต่อสู้คดีและควบคุมดูแลสาระสำคัญใดๆ อันอยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายจากสมาชิก ด้วยค่าใช้จ่ายของเราเอง ซึ่งในกรณีดังกล่าว สมาชิกจะต้องร่วมมือกับนินจาแวนในการแสดงสิทธิ์ต่อสู้คดีใดๆ อันพึงมี

7. ข้อจำกัดความรับผิด

7.1 บริการที่นินจาแวนจัดหา หรือให้บริการผ่านเว็บไซต์เป็นการให้บริการ “ตามสภาพจริง” “ตามที่มี” และ “โดยมีข้อบกพร่อง” และนินจาแวนขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ ทุกประการ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยาย ไว้โดยชัดแจ้ง รวมถึงแต่มิได้จำกัดเฉพาะ การรับประกันใดๆ ในสภาพ, คุณภาพ, ความทนทาน, ประสิทธิภาพ, ความถูกต้อง, ความน่าเชื่อถือ, การสมประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายมีข้ออนุญาตไว้ ซึ่งการรับประกัน, รับรอง, เงื่อนไข และข้อผูกพันทั้งปวงในเงื่อนไขนี้จะไม่รวมถึงข้อนี้

7.2 นินจาแวนไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย, ความถูกต้อง, แม่นยำ, ความน่าเชื่อถือ, คุณภาพ, เสถียรภาพ, ความสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลใดๆ ที่จัดหาไว้บน หรือผ่านเว็บไซต์ นินจาแวนไม่รับรองหรือรับประกันว่าการผลิต, การนำเข้า, ส่งออก, การจัดจำหน่าย, การเสนอขาย, การแสดงผล, การซื้อ, ขาย และ/หรือ ใช้งานสินค้าหรือบริการที่เสนอขาย หรือแสดงไว้บนเว็บไซต์จะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามรายใดๆ และนินจาแวนไม่รับรองหรือรับประกันในข้อกังวลทุกลักษณะอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เสนอขายหรือแสดงไว้บนเว็บไซต์ ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายมีข้ออนุญาตไว้

7.3 การดาวน์โหลดหรือรับเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์ในลักษณะอื่นใด เป็นการกระทำด้วยดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ละท่านแต่เพียงฝ่ายเดียว และให้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้แต่ละราย และผู้ใช้แต่ละรายจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดกับระบบคอมพิวเตอร์ของนินจาแวน หรือข้อมูลสูญหายอันเป็นผลจากการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ ดังกล่าว อนึ่งคำแนะนำหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้ไม่ว่ารายใด ได้รับจากนินจาแวนด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ หรือโดยผ่าน หรือมาจากเว็บไซต์ ไม่ก่อให้เกิดการรับประกันใดๆ ที่มิได้แสดงไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขนี้

7.4 เว็บไซต์อาจให้บริการหรือสินค้าแก่ผู้ใช้ภายใต้การจัดหาของบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ให้บริการอิสระ ซึ่งจะไม่มีการรับรองหรือรับประกันในบริการหรือสินค้าดังกล่าว และนินจาแวนและบริษัทในเครือของเราจะไม่มีความรับผิดต่อบริการหรือสินค้าใดๆ ดังกล่าวในทุกกรณี

7.5 ผู้ใช้แต่ละรายตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและระงับมิให้นินจาแวน, บริษัทในเครือ, คณะกรรมการ, เจ้าหน้าที่และพนักงานของเรา เป็นผู้ต้องเสียจากความสูญเสีย, การใช้สิทธิเรียกร้อง, ความรับผิดใดๆ ทั้งปวง (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการชดใช้ค่าเสียหาย) อันอาจเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์หรือใช้บริการของผู้ใช้ (รวมถึงแต่มิได้จำกัดเฉพาะการแสดงข้อมูลของผู้ใช้ดังกล่าวบนเว็บไซต์) หรือจากการที่ท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในเงื่อนไขนี้ ผู้ใช้แต่ละรายยังตกลงเพิ่มเติมอีกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายและระงับมิให้นินจาแวน, บริษัทในเครือ, คณะกรรมการ, เจ้าหน้าที่และพนักงานของเรา เป็นผู้ต้องเสียจากความสูญเสีย, ความเสียหาย, การใช้สิทธิเรียกร้อง, ความรับผิดใดๆ ทั้งปวง (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการชดใช้ค่าเสียหาย) อันอาจเกิดจากการละเมิดคำรับรองและรับประกันใดๆ ที่ผู้ใช้ให้ไว้กับนินจาแวน รวมถึงแต่มิได้จำกัดเฉพาะคำรับรองและรับประกันที่ระบุไว้ในข้อ 5 ของเงื่อนไขนี้

7.6 ผู้ใช้แต่ละรายตกลงเพิ่มเติมว่าจะชดใช้ค่าเสียหายและระงับมิให้นินจาแวน, บริษัทในเครือ, คณะกรรมการ, เจ้าหน้าที่และพนักงานของเรา เป็นผู้ต้องเสียจากความสูญเสีย, ความเสียหาย, การใช้สิทธิเรียกร้อง, ความรับผิดใดๆ ทั้งปวง (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการชดใช้ค่าเสียหาย) อันอาจเกิดจากผลโดยตรงหรือโดยอ้อมของข้อกล่าวอ้างใดๆ จากการยืนยันสิทธิของผู้กล่าวอ้างซึ่งเป็นบุคคลที่สาม หรือบุคคลที่สามรายอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าที่เสนอขายหรือแสดงไว้บนเว็บไซต์ ผู้ใช้แต่ละรายตกลงเพิ่มเติมอีกว่านินจาแวนมิต้องรับผิดชอบและจะไม่มีความรับผิดต่อท่าน อันเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ที่ผู้อื่นโพสต์ รวมถึงเนื้อหาอันเป็นการหมิ่นประมาท, กล่าวร้าย หรือผิดศีลธรรม และความเสี่ยงต่อความเสียหายจากเนื้อหาดังกล่าวทั้งปวงจะตกเป็นภาระของสมาชิกแต่ละท่าน นินจาแวนขอสงวนสิทธิ์ในการต่อสู้คดีและควบคุมดูแลสาระสำคัญใดๆ อันอยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายจากสมาชิก ด้วยค่าใช้จ่ายของเราเอง ซึ่งในกรณีดังกล่าว สมาชิกจะต้องร่วมมือกับนินจาแวนในการแสดงสิทธิ์ต่อสู้คดีใดๆ อันพึงมี 

7.7 นินจาแวนจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง, โดยตรง, โดยอ้อม, เชิงลงโทษ, โดยไม่เจตนา หรือความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายใดๆ ในทุกลักษณะ (รวมถึงแต่มิได้จำกัดเฉพาะความเสียหายจากการขาดทุนผลกำไรหรือเงินออม, ธุรกิจหยุดชะงัก, ข้อมูลสูญหาย) ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายตามสัญญา ความเสียหายจากความประมาทเลินเล่อ, การละเมิด, หลักความเท่าเทียม หรือลักษณะอื่นใด หรือความเสียหายอื่นใดอันเป็นผลจากกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้

1) การใช้งาน หรือการไม่มีความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการ

2) ความชำรุดบกพร่องใดๆ ในสินค้า, ตัวอย่าง, ข้อมูล, สารสนเทศ หรือบริการที่ซื้อหรือได้รับจากผู้ใช้ หรือบุคคลที่สามรายอื่นใดผ่านเว็บไซต์

3) การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องว่าการผลิต, การนำเข้า, ส่งออก, การจัดจำหน่าย, เสนอขาย แสดง, ซื้อ, ขาย และ/หรือ ใช้สินค้าหรือบริการที่เสนอขายหรือแสดงไว้บนเว็บไซต์ ของผู้ใช้นั้น อาจละเมิดหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องของฝ่ายใดๆ ที่มีสิทธิต่อสู้คดีหรือได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอันเกี่ยวกับการกล่าวอ้างสิทธิ, ข้อเรียกร้อง หรือสิทธิเรียกร้องของผู้กล่าวอ้างซึ่งเป็นบุคคลที่สาม

4) บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายใดโดยมิได้รับอนุญาต

5) คำชี้แจงหรือการดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์ของผู้ใช้รายใดๆ หรือ

6) สาระสำคัญใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับบริการ เช่น ความประมาทเลินเล่อ

7.8 แม้จะมีข้อบังคับใดดังระบุข้างต้น แต่ความรับผิดสะสมของนินจาแวน, พนักงาน, ตัวแทน, บริษัทในเครือของเรา หรือผู้ใดที่กระทำการแทนเรา อันเกี่ยวกับผู้ใช้แต่ละรายในการใช้สิทธิเรียกร้องทั้งปวงที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการในระหว่างปีแห่งปฏิทินใดๆ จะจำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน (ก) จำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้เคยชำระไว้ให้แก่นินจาแวนหรือบริษัทในเครือของเราในระหว่างปีแห่งปฏิทิน และ (ข) จำนวนเงินสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับมีข้ออนุญาตไว้ อนึ่งข้อบังคับก่อนหน้า จะไม่เป็นการกีดกันผู้ใช้จากการร้องขอพิสูจน์ความเสียหายตามจริง การเสนอคดีเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องทั้งปวงที่เกิดจากผู้ใช้เว็บไซต์บริการจะต้องกระทำภายในหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่มูลแห่งคดีเกิดขึ้น หรือระยะเวลาที่นานกว่านั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้เหนือเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

7.9 ข้อจำกัดและข้อยกเว้นความรับผิดของท่านภายใต้เงื่อนไขนี้จะใช้บังคับในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้ และให้บังคับใช้ไม่ว่านินจาแวนจะได้รับคำแนะนำหรือทราบถึงโอกาสที่อาจจะเกิดความสูญเสียใดๆ ดังกล่าวหรือไม่ 

8. เหตุสุดวิสัย

8.1 นินจาแวนจะไม่มีความรับผิดต่อความล่าช้า หรือบกพร่อง หรือหยุดชะงักใดๆ ของเนื้อหาหรือบริการที่จัดหาให้ผ่านเว็บไซต์อันเป็นสภาพการณ์ที่เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก เหตุการณ์ตามธรรมชาติ, สภาพบังคับหรือมูลเหตุที่นอกเหนือการบังคับควบคุมได้ตามสมควรของเรา รวมถึงแต่มิได้จำกัดเฉพาะ อินเทอร์เน็ตล่ม, คอมพิวเตอร์ล่ม, ระบบโทรคมนาคมล่ม หรืออุปกรณ์อื่นใดไม่ทำงาน, ไฟฟ้าดับ, การประท้วงหยุดงาน, ข้อพิพาทแรงงาน, การจลาจล, การก่อกบฏ, ความไม่สงบในบ้านเมือง, การขาดแคลนแรงงานหรือวัสดุ, เพลิงไหม้, น้ำท่วม, พายุ, ระเบิด, สงคราม, ปฏิบัติการของรัฐบาล, คำสั่งของศาลหรือตุลาการในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลที่สาม

9. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

9.1 นินจาแวนเป็นเจ้าของหรือผู้รับอนุญาตใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในสิทธิและผลประโยชน์ทั้งปวงในเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์มีส่วนที่เป็นความลับทางการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลกและกฎหมายอื่น อนึ่ง กรรมสิทธิ์, ความเป็นเจ้าของ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงในเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์จะยังเป็นของนินจาแวน, บริษัทในเครือของเรา หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิในเนื้อหาของเว็บไซต์ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นินจาแวนขอสงวนสิทธิในสิทธิทั้งปวงที่มิได้กล่าวถึงภายใต้เงื่อนไขนี้

9.2 ไอคอนและตราสัญลักษณ์ “นินจาแวน” “นินจา เอ็กซ์เพรส” “นินจา โลจิสติกส์” รวมถึงไอคอนและตราสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการของ นินจา โลจิสติกส์ พีทีอี แอลทีดี ในเขตอำนาจต่างๆ และได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า และกรรมสิทธิ์อื่นที่ใช้บังคับ ห้ามมิให้คัดลอก, แก้ไข, ใช้งานหรือเผยแพร่เครื่องหมายดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด 

9.3 นินจาแวนอาจมีผู้ให้บริการอิสระภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการให้บริการ (หมายถึงผู้ให้บริการที่ได้รับการพิสูจน์ตัวตนและรับรอง) ห้ามมิให้ท่านใช้เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ หรือตราสัญลักษณ์ใดๆ ของผู้ให้บริการอิสระภายนอกดังกล่าวโดยมิได้รับอนุมัติล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ให้บริการนั้น

10. ข้อกำหนดทั่วไป

10.1 หากข้อกำหนดใดในเงื่อนไขนี้ถือว่าไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ลบข้อกำหนดดังกล่าว และให้ข้อกำหนดส่วนที่เหลือยังคงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายและมีผลบังคับต่อไป

10.2 หัวข้อมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และมิให้ใช้ในการกำหนด, จำกัด, ตีความ หรืออธิบายขอบเขตของข้อกำหนดในทุกลักษณะ

10.3 การที่นินจาแวนไม่บังคับใช้สิทธิใดๆ หรือไม่ดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดใดๆ ของท่านภายใต้เงื่อนไขนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในสิทธินั้น และไม่ถือเป็นการสละสิทธิของนินจาแวนในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดที่คล้ายกัน หรือในภายหลัง 

10.4 นินจาแวนย่อมมีสิทธิในการโอนสิทธิตามเงื่อนไขนี้ รวมถึงสิทธิ, กรรมสิทธิ์, ผลประโยชน์, ดอกผล และภาระผูกพันและหน้าที่ทั้งปวงของเราในเงื่อนไขนี้ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด (รวมถึงบริษัทใดๆ ในเครือของนินจาแวน) ห้ามมิให้ท่านโอนสิทธิไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดในเงื่อนไขนี้ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด